پندهای پیامبر اکرم (ص) به ابوذر غفاری

خيرالله سليم زاده‏

- فهرست -


مقدمه حديث‏
1 – خدا را چنان بندگی کن که گویا او را می بینی.
2 – خدای بزرگ اهل بیت مرا در میان امت من بمانند کشتی نوح گردانیده است.
3 – نعمت تندرستی و فراغت.
4 – پیش از آنکه پنج چیز به تو روی آورد، پنج چیز را غنیمت شمار.
5 – مبادا به درازی آرزو، کارهای شایسته را به تأخیر افکنی.
6 – چه فراوانند کسانی که صبح را به شام نمی رسانند.
7 – فریبکاری آرزو
8 – در جهان چنان زی که در دیار غربت بسر می بری.
9 – هنگامی که صبح کردی به خویشتن نوید شامگاه مده.
10 – مبادا ناگهان مرگ تو را در حال لغزش و گناه دریابد.
11 – خواب رفتگان در مقابل بهشت و جهنم.
12 – بر عمر خود بخیل تر از درهم و دینارت باش.
13 – آیا هیچ یک از شما این انتظار می برد، که ...
14 – بدترین مردم در روز قیامت، نزد پروردگار عالم.
15 – حقوق خداوند.
16 – مرگ ناگهان می آید.
17 – بهره کسی را که شتاب نمی کند دیگری نمی تواند ببرد.
18 – پرهیزگاران بزرگوارانند و فقها پیشوایانند.
19 – خدای به هر بنده ای اراده خیر داشته باشد ...
20 – به کوچکی گناه ننگر.
21 – اضطراب جان و دل انسان با ایمان برای گناه.
22 – آن کسی که کردارش با گفتارش مطابقت کند بهره خود را دریافت نموده.
23 – گناه سبب محرومیت از روزی.
24 – به سخنی که فایده به حال تو ندارد لب مگشا.
25 – خدای (جل ثناؤه) گروهی را به بهشت می برد.
26 – خدای عزوجل نماز را نور دیده من قرار داده.
27 – من بدین پاک و آسان برانگیخته شده ام.
28 – هر مردی که در شبانه روز ...
29 – تا آنگاه که در حال نمازی ...
30 – انسان با ایمان هر گاه که به نماز می ایستد رحمت پروردگار عالم تا عرش بر او احاطه کند.
31 – خوشا به حال آنانکه در روز رستاخیز ...
32 – نماز ستون دین است.
33 – انسان بهشتی به بالا می نگرد.
34 – دنیا برای انسان با ایمان زندان است.
35 – خدای جهان هیچ گاه بمانند درازی اندوه عبادت نشده است.
36 – هر کس را علمی بدهند که ...
37 – هر کس می تواند ...
38 – من بر بنده دو ترس را جمع نمی کنم.
39 – اگر مردی به قدر هفتاد پیامبر اعمال نیک داشته باشد.
40 – گناهان بنده (با ایمان) در روز قیامت به او ارائه می شود.
41 – مردی کار نیک انجام می دهد.
42 – توبه.
43 – انسان زیرک و باکیاست کسی است که به تأدیب نفس خویش بپردازد.
44 – نخستین چیزی که از امت من برداشته می شود.
45 – اگر دنیا پیش خدا به قدر پر پشه یا مگسی ارزش داشت.
46 – دنیا و آنچه در آن است لعنت شده مگر ...
47 – ای عیسی دنیا را دوست مدار.
48 – هر گاه سیر شدم خدا را سپاس می گویم و هر گاه گرسنه شدم از او سؤال می کنم.
49 – خدا عزوجل هر گاه خیر کسی را بخواهد او را ...
50 – بنده ای در دنیا زهد نورزید مگر خدا حکمت را در دلش می رویاند.
51 – آنگاه که دیدی برادر تو در دنیا زهد می ورزد به سخنان او گوش ده.
52 – خداوند به من وحی نفرموده است که مال و ثروت گردآوری کنم.
53 – من لباس خشن می پوشم و بر زمین می نشینم و ...
54 – ضرر دوستی مال و شرف و مقام دنیوی.
55 – دنیا دل و جان و تن مردم را به خود مشغول می دارد.
56 – من از خدا جل جلاله خواسته ام که ...
57 – خوشا به حال کسانی که در دنیا زهد ورزیده و ...
58 – کشت و زرع آخرت.
59 – پاداش عبادت کنندگان.
60 – هر گاه نور در دل تابید دل گشاده می گردد.
61 – از خدا بترس.
62 – نیت نیک.
63 – خدا را بزرگ داشتن.
64 – خدا فرشتگانی دارد که از ترس او همواره بر پا ایستاده اند.
65 – اوصاف بهشتیان.
66 – صدای کوتاه.
67 – هنگامی که دنبال جنازه می روی ...
68 – هر گاه نمک فاسد گردد.
69 – دو رکعت نماز میانه.
70 – حق سنگین و تلخ است.
71 – فقیه کامل.
72 – به حقیقت ایمان نمی رسی تا ...
73 – به حساب خودت پیش از آنکه تو را به پای محاسبه آرند برس.
74 – حیاء.
75 – آیا دوست داری که به بهشت درآیی؟
76 – دعا با کردارهای شایسته
77 – مثل کسی که بدون عمل (شایسته) دعا می کند.
78 – اصلاح خداوند.
79 – پروردگار با سه شخص بر فرشتگان مباهات می کند.
80 – هیچ مردی پیشانی خود را به زمین نمی گذارد مگر ...
81 – آنگاه که خدا زمین و درختانی که در آن است بیافرید.
82 – گریه زمین.
83 – هر گاه بنده ای در بیابانی تنها باشد.
84 – هر کس برای نماز، اقامه بگوید.
85 – هر جوانی که برای خدا دنیا و لهو آن را ترک نماید.
86 – کسی که در میان غافلان خدا را یاد کند.
87 – همنشین نیکو بهتر از تنهایی است.
88 – همنشینی مکن جز با افراد با ایمان.
89 – احتیاط سخن گفتن.
90 – سخنان زائد.
91 – دروغگو بودن.
92 – زندانی کردن زبان.
93 – احترام به پیرمرد ریش سفید مسلمان.
94 – کسی که زبانش را نگهداری نکند، عمل برای او نیست.
95 – سوء خلق.
96 – سخن پاک (از گناه و بدی) صدقه است.
97 – اجابت دعوت خدا.
98 – تا در مسجد هستی خدا به شماره نفسهایت درجه در بهشت عطا خواهد فرمود.
99 – نماز اول وقت.
100 – محبوبترین بندگان نزد خدای بزرگ.
101 – نشستن در مسجد، بی فایده است مگر در سه حال.
102 – برای مقرون گشتن عمل به تقوی، بیشتر از اصل آن عمل اهتمام کن.
103 – مرد از پرهیزکاران به شمار نمی آید تا خود را ...
104 – هر کس دوست دارد گرامی ترین مردم باشد پس باید از خدا بترسد.
105 – محبوبترین پیش خدای کسی است که بیشتر به یاد او باشد.
106 – پرهیزکاران کسانی هستند که ...
107 – هر کس که در اطاعت خدای عزوجل باشد ذکر خدا کرده.
108 – ریشه دین پرهیزگاری از حرام و گناه است.
109 – پرهیزکار و با ورع باش تا عابدترین مردم باشی.
110 – فضیلت علم از فضیلت عبادت بهتر است.
111 – پرهیزکاران.
112 – هر کس در روز قیامت سه چیز همراه نداشته باشد زیانکار است.
113 – اگر می خواهی نیرومندترین مردم باشی پس بر خدا توکل کن.
114 – اگر تمام مردم به این آیه رفتار و عمل می کردند ...
115 – ترجیح خواسته خدا بر خواسته خود.
116 – روزی.
117 – حرمت خدا را نگهدار تا تو را حفظ کند.
118 – خود را به آنچه خدا تو را به آن غنی ساخته غنی دان.
119 – سخن دانشمند حکیم را ...
120 – خدای تبارک و تعالی به چهره های شما ...
121 – چهار چیز است که کسی جز انسان با ایمان به آنها نمی رسد.
122 – قصد کار نیک کن اگر چه انجام ندهی.
123 – هر کسی که ...
124 – وای بر کسی که سخن دروغ می گوید تا مردم را بخنداند.
125 – هرگز سخن دروغ از دهان تو بیرون نیاید.
126 – خوشتن را از غیبت دور ساز.
127 – ناسزا گفتن به مؤمن فسق است.
128 – جلوگیری کردن از غیبت.
129 – غیبت.
130 – سخن چین در آخرت از عذاب خدای عزوجل راحت نشود.
131 – هر که در دنیا دو روی و دو زبان باشد ...
132 – مجالس به امانت است و فاش کردن سر برادر مؤمنت خیانت.
133 – عرضه شدن اعمال بندگان به خدای بزرگ.
134 – از متارکه (و قهر) با برادرت اجتناب کن.
135 – هر کس دوست بدارد مردان در برابرش بایستند ...
136 – هر کس بمیرد و در دل ذره ای از کبر باشد بوی بهشت را نیابد.
137 – بیشتر کسانی که به آتش داخل می شوند مردمان متکبر هستند.
138 – هر کس لباس خود از روی تکبر بر زمین بکشد روز قیامت ...
139 – دور ماندن از کبر.
140 – هر کس دو پیراهن دارد ...
141 – به زودی گروهی از امت من خواهند بود که ...
142 – هر کس (زینت) و پوشیدن لباس زیبا را ...
143 – خوشا به حال کسی که ...
144 – جامه زبر و لباس خشن و پیراهن درشت باف را ...
145 – گروهی در آخر الزمان پدید آیند که ...
146 – می خواهی تو را به اهل بهشت خبر دهیم؟

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.