تنها بهار

محمد صابر جعفري

- فهرست -


مقدمه
يکي از ويژگي هاي بهار باران فراوان جوشش نهرها وچشمه ساران است
مهدي فاطمه، خود ابر باران خيز، باران بهاري وچشمه جوشان است
او بر جايي قدم نمي گذارد جز آن که بهاري شدن را به آن عرضه مي دارد
به برکت او آسمان اشک شادي مي ريزد چشمه سارها سرازير مي شود
فراواني نهرها وچشمه ها از جلوه هاي ديگر اين بهار زيباست
ويژگي ديگر بهار سرسبزي دشت ودمن است...
هنگام ظهور، از کويرها، خشکي ها، سخني نبايد گفت
زمين براي اهل خود، چون عروسي زينت مي بندد وزيبا مي شود
تازگي، نو وجديد شدن از ديگر ويژگي هاي بهار است
بهار يعني رفتن تمام مظاهر سردي، خشکي ومردگي ...
عدالت برپا شده، احدي به ديگري ستم روا نمي دارد
حق برقرار وباطل نابود مي گردد
زدودن بدعت ها وباطل ها با کمک ياران بهاري
زمان سختي ها سپري مي گردد
فتنه ها وغارت ها رخت برمي بندد
زمين از هرگونه آلودگي پاک وپاکيزه مي گردد
بهار به همراه خويش، خير وبرکت ارزاني مي کند
بهار، عصر فراواني سرسبزي هاست وبي حد وحساب گياهان است
همه چيز در خدمت امام
بهار سرسبز آروزها، بي حساب مي بخشد
چنان مي بخشد که تا حال چنين نعمتي نديده اند
بي نيازي
باران هاي حياتبخش بهاري، زمين مرده را پس از مدت ها خواب
ويژگي بهار، حيات بخشيدن است
حيات، راه، فرايض وسنن الهي
حضرت، استعدادها را شکوفا مي کند
شادماني، مسرت وشادماني دستاورد ديگر بهار است
زدودن رنج ها وغم ها وبيماري ها
شادماني زندگان، مسلمانان ومؤمنان
شادماني مسلمانان ومؤمنان درگذشته
شادماني همگاني
بهار، خير وبرکت، طراوت و... همه وهمه زمينه محبت را فراهم مي‌آورد
زدودن نفرت ها وکينه توزي ها
الفت
صميميت
برترين بهار، محبوب ترين يار
دلسوز ومهربان
پناه مردمان
رفيقي صميمي، پدري مهربان، از مادر مهربان تر
اين بهار، دوست داشتني ترين بهار است
محبوب آسمانيان وزمينيان
عشق وصف ناشدني امت

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.