روايتى از سرگذشت انسان در هماوردى با ابليس
(ترجمه خطبه قاصعه )

بنياد نهج البلاغه

- فهرست -


پيشگفتار
نام خطبه
آغاز خطبه
انسان ، موجود برتر
گاه آزمون
عقوبت سخت خود بزرگ بنيان
ارزش انسان ، در انتخاب اوست
آزمون الهى ، مدرسه تربيت
تكبر، آتشى در خرمن اعمال
گناه شيطان ، گناه انسان
قانون براى همه
انتقام شيطان از انسان
نخوت پيشگان ، ياران و همكاران شيطانند
دامچاله هاى خوارى در انتظار گناهكاران
بسيج عليه شيطان
نخجير گاه شيطان
كينه توزى و عصبيت ، موجب تيرگى دلهاست
فروتنى ، سپاه مسلح
متكبر، برتر نيست ، خود بزرگ بين است
تباهى زمين ، محصول ستيز با خدا و مومنان
تعصب ، گذرگاه نفوذ شيطان
بترسيد از اطاعت گردنكشان فرومايه
ناسپاسى به بخششها
گمراهان ، مركب شيطانند
هان ! (اى دل عبرت گير)
به خدا پناه آريد از نخوت
پيامبران الهى ، پيشاهنگ فروتنان
پيامبران نيز در بوته آزمايش
ساده زيستى پيامبران ، رمز قدرت و پيروزى
آزمايش شدگان سر افراز
پيامبران در ديد دنياپرستان
عظمت پيامبران ، شوكت ظاهرى نبود
اطاعت از پيامبران ، تسليم در برابر خداست
حج و كعبه ، آزمون بزرگ الهى
كعبه : بنيادى ترين بنيادها
حج : مجتمع معنوى - تجارى مسلمانان
هركه در اين بزم مقرب تر است ...
ايمان در پايگاه معرفت و يقين
نخوت ، دام بزرگ شيطان
نقش انسان در پيروزى بر شيطان
راز نماز
انگيزه هاى تعصب
اينست تعصب صحيح
تفسير تعصب پسنديده
تاريخ ، آينه عبرت
بدان كارها تاسى كنيد كه ره آورد عزت باشد
رنج آزمون
پيروزى در سايه شكيبايى
وحدت ، راز پيروزى
سرانجام شوم اختلاف
سرنوشت پراكندگى در دودمانهاى اصيل
وحدت در پرتو دعوت انبياء
سيماى جاهليت
پيامبر رحمت و جامعه ى برين
نسيم جامعه ايده ال الهى
پاسدار با روى بلند الهى باشيد
چرا بازگشت به جاهليت ؟!
اسلام ، حرم امن عدالت
مسلمان در سايه اسلام ، و اسلام در سايه ولايت
كيفر الهى دور نيست
جهاد با ناكثين و قاسطين و مارقين
نابودى خوارج
شجاعت و شخصيت امام
پيامبر (ص ) در جبهه تربيت ، فرمانده ام بود
پيامبر (ص ) در خلوت انس
تو! محرم آستان ملكوتى
على (ع ) شاهد صادق معجزات پيامبر (ص )
فرياد توحيد
على (ع ) پاك و از تبار پاكان