چهل داستان و چهل حديث
از إ مام حسن مجتبى عليه السلام

عبداللّه صالحى

- فهرست -

- فهرست -


پيشگفتار
خلاصه حالات چهارمين معصوم ، دوّمين اختر امامت
فرخنده ميلاد اوّلين سبط فروزنده
مراسم نامگذارى و بيمه ساختن نوزاد
راهنمايى طفل چهار ماهه
روش ارشاد و هدايت
پاسخ كودك در كلاس ، از علوم مختلف
سبطى در آغوش جبرئيل عليه السلام
توجيه جابر با رجعت پيامبر صلى الله عليه و آله
ليست اسامى شيعه
مسائل حضرت خضر و جواب امام عليهماالسلام
حضور حقّ و باطل در كاخ پادشاه روم
تحقيق از آهو براى يافتن برادر
نتيجه خوشحال كردن سگ
آزمايش امّت و مظلوميّت رهبر
فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجّت
كدام بهترند، دشمنان يا دوستان ؟
معجزه پسر همچون پدر
روئيدن رطب بر نخل خشكيده
نصيحت فرزند جهت يارى برادر
رسوائى توطئه گر و زن شدن يك مرد
زن شدن مردى در قبال توهين
خبر دادن از غيب در كودكى
تقاضاى فرزند به جاى قيمت روغن
اشتهاى خربزه و فرود به همراه گلابى
زنده نمودن دو مرده گنهكار
پاداش هديه و علم آموزى
عكس العمل در قبال توهين و استهزاء
برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل
دريافت هديه از طاغوت
پذيرائى از هفتاد ميهمان و سخن آهو
ترور توسّط جيره خواران مزدور
جواب تسليت يا هوشدار باش
ترس از مرگ به جهت تخريب خانه
ايثار پيرزن و عكس العمل امام
فائده گذشت و ملاطفت
جنّ حامى گمشدگان با خدا
جواب شش موضوع مبهم
مجازات زن بدكاره با كنيز
نصايحى سعادت بخش در لحظاتى حسّاس
دو آپارتمان سبز و قرمز
در آخرين لحظات ، در فكر هدايت
پيش بينى خطر در تشييع جنازه
در مصائب امام حسن مجتبى عليه السلام
پنج درس ارزنده و آموزنده
در مدح و منقبت دوّمين اختر فرزنده امامت
چهل حديث گهربار منتخب

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.