۳۲۰ داستان از معجزات و كرامات امام على (ع )

عباس عزيزى

- فهرست -


پيشگفتار
معجزات امام على عليه السّلام
اعجاز امام على عليه السّلام
1 - دعاى باران
2 - نشان دادن بهشت و دوزخ
3 - مسخ شدن به دست على (ع )
4 - حفظ مال و عيال
5 - در آوردن دينار از زمين
6 - استوار نگاه داشتن ديوار
7 - حجت خدا بر زمين و آسمان
8 - نيروى بدنى على (ع )
9 - تبديل سنگ به طلا
10 - پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم
11 - يا على ، جبرئيل كجاست ؟
12 - على (ع ) و رد امانات
13 - دعاى على (ع ) در حق زاذان
14 - تعليم قرآن
15 - على (ع ) در ميان قوم عطرفه
16 - بازگو كردن كرامات و معجزات به امام حسن (ع )
17 - كشف حجاب از چشم عمر
18 - ابر، مركوب على (ع )
19 - گواهى جنيان بر وصايت على (ع )
20 - ظهور چشمه آب
21 - چشمه مريم
تكلم امام على (ع ) با خورشيد و اشياء
22 - معجزه رد شمس
23 - تكلم خورشيد با على (ع )
24 - سبب تاءخير نماز عصر
25 - بازگشت خورشيد در بابل
26 - خورشيد هفت بار با على (ع ) سخن گفت
27 - تبديل كوه به نقره
28 - شهادت سنگريزه
29 - سلام كردن ملك موكل آب
30 - گفت و گو با سنگ
31 - وقوع زلزله شديد
32 - سخن گفتن زمين با امام (ع )
33 - طى الارض نمودن على (ع )
تكلم امام على (ع ) با حيوانات
34 - تكلم با شير
35 - شهادت جامه يهوديان
36 - آشكار شدن توطئه
37 - آگاهى از بطن شتر
38 - مسخ شدن ماهى جرى
39 - تكلم با فيل
40 - تكلم اژدها با على (ع )
41 - گفت و گوى على (ع ) با افعى
42 - شهادت فرات بر وصايت على (ع )
43 - گفت وگو با ماهيان
44 - سلام پرندگان
45- پرندگان على (ع ) را مى شناختند
46 - شهادت شتر
47 - سليمان بنى هاشم
تكلم امام على (ع ) با مردگان
48 - تكلم على (ع ) با كشتگان جمل
49 - گفت وگوى على (ع ) با جمجمه انوشيروان
50 - تكلم على با مردگان يهود
51 - گفتگوى على (ع ) با اصحاب كهف
52 - ارواح مؤ منين در وادى السلام
53 - گفت وگو با وصى موسى (ع )
54 - ملاقات راهب با اميرالمؤ منين (ع ) در راه صفين
55 - مخاض كجاست ؟
56 - تكلم با ارواح
احياى اموات
57 - زنده شدن ام فروه
58 - رد كننده على مانند رد كننده خدا
59 - زنده كردن پرندگان
60 - احياى كشته
61 - على سام بن نوح را زنده مى كند
62- نشان دادن عالم قبر
63- زنده كردن مردگان
64 - احضار ابليس ابليسيان و فرعون فراعنه
65 - على (ع ) مرده را زنده مى كند.
66 - جزاى دشمنان على (ع )
معجزات امام على (ع ) براى اهل كتاب
67 - مسلمان شدن برخى نصارا
68 - همچو كوهى سخت
69 - وصى محمد
70 - راهب شهيد
71 - مسلمان شدن هرمزان
72 - اسلام يونانى
73 - غش كردن طبيب يونانى
طعام هاى غيبى
74 - نعمت هاى بهشتى از آن شيعيان على (ع )
75 - دريافت آذوقه غيبى در صفين
76 - تبديل نان خشك به مرغ بريان
77 - سبز شدن درخت گلابى
78 - ديوار به سبب على (ع ) طلا مى شود
79- يارى دهندگان على (ع )
80 - طغيان فرات و انار بهشتى
81- سلمان و تقاضاى معجزه
82 - سبز شدن درخت خشكيده
83 - در طلب انار براى زهرا(س )
اخبار غيبى امام على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از شهادت ياران
84 - توسل على (ع )
85 - شهادت عمرو بن حمق
86 - خبر شهادت رشيد هجرى
78 - صدق گفتار امام در مورد شهادت رشيد هجرى
88 - پيش گويى شهادت قنبر
89 - شهادت كميل
90 - شهادت مزرع
91 - خبر دادن على (ع ) از شهادت ميثم تمار
92 - كيفيت شهادت ميثم تمار
93- پيشگويى على از شهادت ميثم تمار
94 - پيش بينى على (ع )
95- ده قدم از مدينه تا مداين
96 - بيعت اويس با على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از واقعه كربلا
97 - نوحه حيوانات وحشى بر حسين (ع )
98 - گريه على (ع ) در نينوا
99- اشك هر مؤ من
100 - خبر شهادت حسين (ع )
101 - تعزيت على (ع ) در كربلا
102 - خبر دادن از قاتل امام حسين (ع )
103 - گذر على (ع ) از كربلا
104 - پرچم دارى حبيب بن جماز
105 - افسوس براء بن عازب
106 - گريه امام هنگام ولادت زينب
107 - گريه على (ع ) بر شهادت حسين (ع )
108 - زينب ، مفسر قرآن
109 - على (ع ) از واقعه كربلا مى گويد
110 - بوسيدن دست هاى عباس (ع )
111 - گريه بر دست هاى عباس
112- سفارش على (ع ) به عباس (ع ) در واقعه كربلا
113- خبر از آينده عباس (ع )
114 - مهتر شهيدان
115 - على از كربلا گذر مى كند
116- زوّار امام حسين (ع )
خبر غيبى از حوادث آينده
117- پيش بينى شهادت امام رضا(ع )
118- بشارت تولد زين العابدين (ع )
119- شايعه مرگ معاويه
120- پيشگويى از مصايب اهل بيت (ع ) در كتاب اميرالمؤ منين (ع )
121- سوسمار امامشان است
122- جنگ نهروان
123- پيشگويى قتل مرد خثعمى
124- خبر از مردى شكم پاره
125- احاطه به علوم غيبى
126- تبعيد قاضى باسابقه
127 - على (ع ) و مروان
128 - مسلمان شدن جوان يهودى
129 - پيش بينى از بين رفتن خوارج
130 - برخورد على (ع ) با اشعث
131 - پيش بينى هفتاد سال بلا
132 - وحشت يكى از ياران در جنگ صفين
133 - خبر على (ع ) از آينده
134 - توجه به دوستى با اولادش
135 - على (ع ) در ذى قار
136 - حديث حبابه
137 - چشم بيناى خداوند
138 - سلام شير به على (ع )
139 - كشف راز مسجد عدن
140 - مسلمان شدن راهب
141- مرگ جاسوس خوارج
142- آنجا را بشكافيد
143- ادعاى دوستى با على (ع )
144 - آشكار نمودن مال مخفى
145 - رام شدن شتران
146 - نفرين على (ع ) بر عبدالرحمن عوف
147 - خبر از علم غيب
148 - هزاران باب علم اميرالمؤ منين (ع )
149 - نام اهل سعادت و شقاوت نزد اميرالمؤ منين (ع )
خبر امام على (ع ) از ضمير افراد
150- خبر از باطن افراد
151- آگاهى بر دل زن بى تقوا
152- خبر از باطن خزانه دار معاويه
153- على (ع ) در رحبه
154- مالك قوى تر است يا على (ع )؟
155- وقوف بر ضمير افراد
156- اژدها شدن قوس
157- آگاهى از نام افراد
158- وقوف بر ضمير افراد
159- ناميدن غلام به اسم واقعيش
160- خبر على (ع ) از غيب
161- اعراف كيست ؟
162- ماجراى حرقوص بن زهير
163- آگاهى على (ع ) از نيت مردم
164- اتصال معنوى شيعيان با على (ع )
165- يافتن بار يهودى
166- رهنمود امام (ع ) به خدّاش
167- اسلام آوردن نصرانى
168- سكرات مرگ به حق آمد
خبر دادن على (ع ) از شهادت خود
169 - اگر مى دانستم تو قاتل منى تو را نمى كشتم
170 - خبر دادن على (ع ) از شهادت خود
171 - بيچارگى ابن ملجم
172 - قاتل من ، شخصى بى نسب و نام
173 - قاتل على (ع ) از يهود
174 - قاتل من هموست !
175 - نظر كنيد به قاتل من
176 - مرگ در كمين من است
177 - قاتل من ، ابن ملجم فاجر و ملعون
178 - شقى ترين اشقيا
179 - آگاهى على (ع ) از شهادت خود
180 - بدبخت ترين مردم
181 - خبر دادن از آخرين پليد
182 - شكايت از سستى ياوران
183 - شناختن قاتل خود
184 - نزديك شدن امر الهى
185 - دادن خبر شهادت
186 - بستن پيمان شهادت با خدا
187 - خبر على (ع ) از شهادت جويريه
188 - خبر دادن از شهادت به دخترش
189 - خبر از نوحه گرى ها
190 - ((رجال صدقوا)) كيانند؟
191 - شايعه قتل على (ع )
كرامات امام على (ع ) در زمان حيات
شفا و درمان بيماران
192 - لطف على (ع )
193 - عاقبت ترك بسم الله
194 - شفاى مريضان
195 - خط مشى دوستان على (ع )
196 - شفاى فلج
197 - ترحم على (ع )
198 - شفاى زهرا(س ) به دست على (ع )
199 - انار بهشتى
200- شفاى زخم
201- بينا كردن كور
202- بينايى چشم
نفرين امام (ع )
203- سزاى دشمن على (ع )
204- نفرين على (ع ) بر زيد بن ارقم
205- مجازات منكر وصى پيامبر (ص )
206 - نفرين بنده صالح
207 - نفرين على (ع ) بر انس بن مالك
208 - مجازات منكر غدير خم
209 - سزاى كتمان كنندگان حق
210 - نفرين على (ع )
211 - كور شدن غيزار
212- عاقبت تكذيب كردن اميرالمؤ منين (ع )
213- ديوانه شدن مرد عبسى
214- آه از كينه و مخالفت با على (ع )
215- ديوانگى بسر بن ارطات
كرامات ديگر امام على (ع ) در زمان حيات
216- دوستدار حقيقى
217- فروشنده جبرييل ، خريدار ميكاييل
كرامات امام على (ع ) پس از شهادت
شفا يافتگان على (ع )
218 - توسل شيفته على (ع ) به آن حضرت
219- افتخار دوستى على (ع )
220 - مشاهدات در عالم مردن
221- بيدار على (ع ) باش
222- شفا به بركت دست على (ع )
223- خضر(ع ) يار على (ع )
224- ضريح على (ع )
225- شفاى چشم درد
226- دوستى با اميرالمؤ منين (ع )
227- خادم مسجد على (ع ) و دنيا دوستى
228- شفاى شير
229- نادرشاه و كور درب صحن
230 - على (ع )، شفا دهنده حصبه
231- شفاى دختر
232- تلقين ((بسم الله )) و نجات از كندفهمى
233- گرفتن لقب ((علم الهدى )) از على (ع )
234- بينايى مرد كور
235- سفر نجف و شفاى فرزند
كرامات على (ع ) در برزخ و قيامت
236- على (ع ) در پل صراط
237- على فريادرس است .
238- بهشتى شدن به بركت نام على (ع )
239- حب على (ع )
240- دست بوسى
241- عتاب مداح حسين (ع )
242- انتقام از قاتلان حسين (ع )
243- ذكر يا على (ع )
كرامات على (ع ) نسبت به علماء
244- الهامى از اميرالمؤ منين (ع )
245- يك فنجان عسل
246- جواب صحيح
247- پيغام على (ع )
248- باطن ولايت و محبت على (ع )
249- رابطه مقدس اردبيلى با حضرت على (ع ) و امام زمان (عج )
250- كرامتى عجيب
251- مرا به اين و آن محتاج مكن
252- اخلاص در تاءليف
253- توسل به اميرالمؤ منين (ع )
254- كرامت على (ع ) بر امام خمينى (ره )
255- على (ع ) سراغ از علماء مى گيرد
256- فضيلت اميرالمؤ منين (ع )
257- تولد ميرداماد از كرامات على (ع )
258- عتاب اميرالمؤ منين (ع )
259- الهام غيبى
260- اداى قرض
261- پرداخت اجاره خانه
262- اعطاى طعام غيبى
263- كرامت على (ع ) به شيخ ابوالقاسم قمى
كرامات على (ع ) به شاعران اهل بيت (ع )
264- شاعر مشمول رحمت
265- عتاب شاعر
266- قصيده حميرى در مدح على (ع )
267- حق ميهمان
268- على اى هماى رحمت !...
269- شاعر اهل بيت
انتقام على (ع ) از دشنام دهندگانش
270- نبش قبر على (ع )
271- كيفر مرة قيس
272- فرجام سوء لعن على (ع )
273- مجازات در عالم رؤ يا
274- جزاى تخطئه به على (ع )
275- سب على (ع )
276- مجازات سب كنندگان على (ع )
277- انتقام علوى
278- سزاى دشمنى با على (ع )
279- داستان حاج موصلى
280 - وادى مقدس
281- تقليد از على (ع )
282- كيفر مخالف على (ع )
283 - على (ع ) چشمم را كور كرد
284 - زنجير برگردن جنازه
285 - عذاب دشمن على (ع )
286 - با آل على (ع ) هر كه درافتاد ور افتاد
كرامات ديگر امام على (ع ) پس از شهادت
287 - كشف راز
288 - پناهنده به قبر على (ع )
289 - عشق و محبت مولاى متقيان
290 - اداى وام على (ع )
291 - وفاى به نذر
292 - لطف على (ع )
293 - حلال مشكلات
294 - حمايت از پناهندگان
295 - مسلمان شدن مرد نصرانى
296 - لاشه مردار و جيفه دنيا
297 - الهام على (ع )
298 - على (ع ) جاودانه قرون
299 - قبه منوره على (ع )
300 - حق بودن على (ع )
301 - اداى قرض
302 - شاهد على (ع ) است
303 - شيعه على (ع ) شدن
304 - آگاهى امام (ع ) بر وضع شيعيانش
305 - باز كننده درب ها
306 - كشف كيسه
307 - سپردن امامت به على (ع )
308 - رؤ ياى صادقانه
309 - نتيجه توسل به على (ع )
310- نورافشانى ضريح حضرت امير(ع ) و باز شدن دروازه نجف
311- شفاعت على (ع ) از غاصب
312- نورانى شدن شب از وجود على (ع )
313- قباى گلگون
314- شفاعت على (ع )
315- مدح على (ع )
316- وضو بر نام على (ع )
317- لطف على (ع ) به مرد مسيحى