امام علي (ع)، دولت و سياست هاي اقتصادي

محمدتقي گيلک حکيم آبادي

- فهرست -


نقش دولت
نقش دولت در اقتصاد
ماهيّت دولت اسلامي
رابطه دولت و مردم
وظايف دولت علوي
تعليم و تربيت
حفاظت از دين و مبارزه با بدعت ها
ايجاد امنيّت
تامين اجتماعي
مبارزه با تبعيض ها و بي عدالتي هاي اقتصادي
عمران و آبادي
افزايش رفاه و درآمدهاي مردم
نظارت بر بازار و تنظيم آن
جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال
منابع مالي دولت علوي
اندازه دولت علوي
دولت حداقل
دولت حداكثر
دولت متوسط
اختيار قانونگذاري در قلمرو آزاد
تشخيص اولويت ها و نيازها و عناوين ثانويه
ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي
سياست هاي اقتصادي دولت علوي
مفاهيم كلّي
تعريف سياست اقتصادي
ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي
انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد
وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي
هدف هاي سياست هاي اقتصادي دولت علوي
بسط عدالت اجتماعي ـ اقتصادي
عمران و آباداني "توسعه و رشد اقتصادي"
ثبات قيمت ها
روابط مابين هدف ها
سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير" در دولت علوي
سياست هاي مالي
زكات
خراج
نتيجه