غدير شناسى
(پاسخ به 72 سئوال پيرامون غدير)

محمد دشتى

- فهرست -


فهرست مطالب
سرآغاز
1 پيرامون غدير
2 پيرامون حادثه بزرگ غدير
3 در آستانه غدير
4 پيرامون ولايت و غدير
5 حوادث پس از غدير
6 غدير در آيات و روايات

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.